INVE100VANIE je naša prirodzená ľudská vlastnosť.

05.06.2023
Začneme prvotne základnou definíciou z wikipédie, a t.j.:

Vlastnosť  je všetko, čo predmet má, a teda má nielen aspekt kvalitatívny, ale aj kvantitatívny, javový i podstatový. Vlastnosť je predmetom skúmania tak kvalitatívnej ako aj kvantitatívnej analýzy. Odhalenie vlastností je jedným z hlavných cieľov poznávania.

A teda zmúdreniu sa človek nevyhne. 

Investovanie do:

- seba a to,...

- vzdelania

- detí

- rodiny

- kvalitných potravín
- pokračujúc " klasickým" investovaním, čo" v  pravom" slova zmysle považujeme ako nehnuteľnosti/ zlato/...atď.

Teda v zmysle poznávania a výsledného poznania, ktoré považujeme za v daný čas dané a či vôbec, sa rozhodujeme a rozdeľujeme typovo.
Prečo teda sa dokážeme aj v daných investíciách spliesť, resp.sa rozhodneme nikdy do tzv.INVESTÍCIÍ NEÍSŤ( ako sú fondy, nehnuteľnosti atď)?!

Z nášho pohľadu skôr typovo. Pričom neexistuje správny a nesprávny typ investora.
Tzv. mylne si mysliac nesprávny typ investora, ktorý až príliš všetko prehodnocuje/zvažuje/nedôveruje, jeho rozhodovacie schopnosti sú príliš založené na mentálnych vzorcoch/ zvýšenej miere strachu bez konštruktívneho kritického úsudku odprostrenia sa od prípadných minulých zlyhaní. Žiaľ, s týmto nastavením bez istého stupňa integrovania poznania, odosobnenia sa od minulosti a nadhľadu, dostáva rovnaké potvrdenia v hmote a realite  a zažíva následné sklamania.
Takéto typy investorov sú vhodní na rýchle obchody, ktoré pre nich znamenajú min.mieru prirodzeného rizika aj v zmysle času.

Múdre a vedomejšie spoločnosti nikdy nevystavujú svojich klientov vedome k poškodeniu a dbajú o etiku.

Chcete nás kontaktovat?