Geologický prieskum podložia v cene našich projektov/ inteligentné a certifikované stavby

25.07.2023

Kedy je nutné urobiť geologický výskum?

Tvar základných konštrukcií vychádza zo statického návrhu. Prihliada sa na geologické pomery, tvar terénu aj to, či je dom podpivničený. Geologický prieskum by mal byť súčasťou projektu, aj keď ho úrady a stavebný zákon nepožadujú. Pred budovaním základov treba poznať čo najviac informácií o pozemku. Je to pre prácu statika nevyhnutné, aby mohol správne navrhnúť základovú konštrukciu.

Druh zeminy a spodná voda (jej pôsobenie na základy) majú veľký vplyv na základy a spôsob ich zakladania. Inžiniersko-geologický výskum je nevyhnutný v prípade, ak máte pozemok v rizikovej oblasti (močiarne usadenie, malé navážky, oblasť záplav a poddolovania, zosuvy pôdy). Informácie o rizikových oblastiach a problematických zónach vám poskytnú na stavebnom úrade. Disponujú mapami, na ktorých sú znázornené územia spojené s rizikom. 

Prvý spôsob základov: základové pásy

Najbežnejší, najjednoduchší a najrýchlejší spôsob zakladania je pomocou základových pásov. Je potrebné ich dať pod každú nosnú stenu, nástupný stupeň schodiska, komín a priečky s hrúbkou od 150 mm. Pred betonážou je vhodné urobiť štrkové lôžko na odvodnenie vody (zvykne sa použiť pomerne nízka trieda betónu B15). Statik navrhuje hrúbku betónového podkladu, do ktorého sa ukladajú prefabrikované debniace tvárnice. Tie sa na základe kvalitnej projektovej dokumentácie vystužia a zalejú betónom. Keďže nie je nutná montáž debnenia, ušetrí sa betón a zároveň nie je nutné čakať na stvrdnutie betónu a následné oddebnenie.

Druhý spôsob základov: základová doska

Základová doska zo železobetónu, sa buduje na základe statických výpočtov tam, kde:

 • je podložie menej únosné
 • je vyššia hladina spodnej vody
 • by boli základové pásy veľmi široké

Doskové zakladanie navrhne statik. Aj keď cena tvorí vysokú časť z rozpočtu, je to vhodné riešenie tam, kde sa nachádzajú na pozemku rôzne druhy zeminy. Základová doska stavbe zabráni k nerovnomernému sadaniu.

V prípade, že sa stavba bude nachádzať v blízkosti jazera, alebo záplavovej oblasti, základy treba založiť na hlavice z ocele či železobetónu. Takéto hlbinové základy sa uplatňujú predovšetkým pri málo únosnej pôde. V prípade svahovitého terénu je nutné svah odvodniť a zabezpečiť ho proti zosuvom pôdy. 

Služby pre realizáciu stavieb

geologický prieskum je v našich projektoch súčasťou ceny.

 • polohové a výškové osadenie stavieb
 • vytýčenie stavebných objektov (inžierske stavby a technologické zariadenia stavieb)
 • priebežná kontrola realizácie stavebných objektov
 • geodetický dozor stavby
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie objektov)
 • geometrické plány na rozostavanú stavbu a ku kolaudačnému konaniu
 • zameranie a výpočet plôch a objemov stavebných objektov v zmysle DIN 277

Stavebná a investičná činnosť

Naša spoločnosť sa venuje aj stavebnej a investičnej činnosti, obchodovaním s nehnuteľnosťami 

 • vybavovanie stavebných povolení
 • vybavovanie územných rozhodnutí
 • vybavovanie odňatí z poľnohospodárskej pôdy
 • vybavovanie kolaudačných rozhodnutí
 • realizácia stavieb
 • predaj nehnuteľností