A WEALTH OF QUALITY...here you will find a comparative key.

30/05/2023

First of all, read the procedure properly/ideally 3 times, so that you have a proper understanding for the accuracy and correctness of your result.

V prvom rade si poriadne/ideálne 3x prečítajte postup, aby ste správne pochopili správnosť a správnosť vášho výsledku. 

The expected time together with the reading (of the comparison key 3x) represents 30 minutes of your time.

Predpokladaný čas spolu s čítaním ( porovnávacieho kľúča 3x ) predstavuje pre teba 30 min tvojho času. 

A WEALTH OF QUALITY...

Comparison key of the resulting current value for you in the current period. A safe target of quality invested financial wealth.

Porovnávací kľúč výslednej aktuálnej hodnoty pre teba v súčasnom období. Bezpečná méta investovaného finančného bohatstva kvality.

* As you can see, everything written and conveyed is currently correct for you. 

Všetko to ako vidíš napísané, sprostredkované je pre teba aktuálne správne. 

We're getting started..      Začíname..


STEP 2:

KROK 2:

You are currently on the website and blog.

Momentálne si na webe a blogu. 

You choose from these pictures:

Vyberiete si z týchto obrázkov:

Do not think for a long time, do not create meaningful constructions, react within 3 seconds to a choice.

Nepremýšľajte dlho, nevytvárajte zmysluplné konštrukcie, reagujte do 3 sekúnd na výber.  

STEP: 3

KROK: 3

You are still in the same blog and text:

Si stále v tom istom blogu a texte :

*Do not distinguish whether you are interested in a Slovak or English word/sentence

Nerozlišujte či ťa zaujme slovenské alebo anglické slovo/ veta

  Buildings also with CLT.pptx 

E- Book HONEST GUIDE výstavbou https://www.jmph.sk/en/build-process/

https://www.vogue-of-portmanteau.com/books-for-every-day/

CLT panels (cross laminated timber) it's an excellent construction material, friendly to the environment, coming from permanently renewable sources. Its excellent properties are mainly:

STATIC CHARACTERISTICS OF CLT PANELS

It makes it possible to design the walls and ceilings of structures in civil engineering. Wall elements solve the spatial stability of objects

FIRE RESISTANCEIt is still underappreciated in our country. CLT panels make it possible to dimension structures with the necessary fire resistance, because the burning of wood is precisely defined

PRODUCTION TECHNOLOGYIt makes it possible to produce flat structural elements of large dimensions - the limiting factor is the transport possibilitiesLOW WEIGHTThe low weight and preparation of the structure in the hall creates the conditions for quick and accurate assembly

VERY GOOD THERMAL TECHNICAL PROPERTIES It makes it possible to achieve a comparable thermal resistance with a lower wall thickness

IDEAL CONSTRUCTION SOLUTIONCLT panels are an ideal construction solution for the construction of administrative, civil buildings and family houses.


kolarik@kontrakting.sk & jmph@jmph.sk

CLT panely (crosslamined timber) je to vynikajúci stavebný materiál, šetrný k životnému prostrediu, pochádzajúci z trvalo obnoviteľných zdrojov. Jeho vynikajúce vlastnosti sú najmä:

STATICKÉ CHARAKTERISTIKY CLT PANELOV

Umožňuje navrhovať steny a stropy konštrukcií v stavebníctve. Stenové prvky riešia priestorovú stabilitu objektov.

POŽIARNA ODOLNOSŤU nás je stále nedocenená. CLT panely umožňujú dimenzovať konštrukcie s potrebnou požiarnou odolnosťou, pretože spaľovanie dreva je presne definované

TECHNOLÓGIA VÝROBY Umožňuje vyrábať ploché konštrukčné prvky veľkých rozmerov - limitujúcim faktorom sú možnosti dopravy

NÍZKA HMOTNOSŤ Nízka hmotnosť a príprava konštrukcie v hale vytvára predpoklady pre rýchlu a presnú montáž

VEĽMI DOBRÉ TEPELNE TECHNICKÉ VLASTNOSTI Umožňuje dosiahnuť porovnateľný tepelný odpor pri menšej hrúbke steny

IDEAL CONSTRUCTION SOLUTION CLT panely sú ideálnym stavebným riešením pre výstavbu administratívnych, občianskych budov a rodinných domov.

Write a summary of the previous one, for example:

Napíš si sumár predošlého napr: 


My summary: 

Môj sumár:

1. website  https://www.jmph.sk/l/wood-gray-white/

2. 1x picture that I chose according to the procedure key

3. 1xword/ sentence that I chose according to the procedure key

2.

3. word = CLT

Assign a value to your random selection (don't think too long, the first thing that comes to mind when you see your selection summary) :

Priraďte k Vášmu náhodnému výberu hodnotu( nerozmýšľajte dlho, to, čo ťa napadne ako prvé, keď uvidíš tvoj sumár výberu):


EXAMPLE:

1. web    1000EUR

2.1xpicture  7000EUR

3. 1xword   10 000EUR

                                  18 000EUR

+

+ add value/ 1x of your selected product, according to your random choice 

+ pripočítajte hodnotu/ 1x tvojho vybraného produktu, podľa tvojho náhodného výberu

*(view all products) in the event that the value of the product is 0.00EUR during your random selection / do not search for another value

( prejdi si všetky produkty)

v prípade, že pri tvojom náhodnom výbere je uvedená hodnota produktu 0.00EUR / nevyhľadávaj inú hodnotu

example of the summary:


18 000EUR + Eco VILLA in Luxury

18 000EUR + Eko VILLA v luxuse

18 000EUR + 222.00EUR = 240. 000EUR


FINAL summary:

1. web 1000EUR

2. picture 7000EUR

3.word 10 000EUR

+ product 222.00EUR

                                        + PLUS

Enter your favorite color, again don't think for a long time, there must be ONLY 1

Uveď tvoju obľubenú farbu, opäť dlho nerozmýšľaj, musí byť IBA 1

for example: BLUE / MODRÁ

 240.000EUR BLUE


Final importance        Záverečné dôležitosti 


first routing

The value of your current A WEALTH OF QUALITY concept is...


Hodnota aktuálneho tvojho konceptu A WEALTH OF QUALITY je ... second routing

My current housing value (total property) ...

*If you do not currently own a property/properties = total value) write 0 EUR/ or sum


Moja hodnota aktuálneho bývania( vlastníctva spolu)...

*V prípade, že aktuálne nevlastníte nehnuteľnosť/ nehnuteľnosti = súčet komplet hodnoty) napíšte 0EUR/ resp. súčet

example: 240.000EUR BLUE

                + 0.00EUR( I am not currently the owner of the property, e.g. I live in a rental, or somewhere else/)

momentálne nie som vlastníkom nehnuteľnosti, napr. Bývam v prenájme alebo niekde inde/ 

current summary 240.000EUR

The resulting value is a safe goal for you in the current period of the invested financial WEALTH OF QUALITY. Quality value EUR 240,000 = complete project that you are considering at the same time (land, building/S, landscaping).

Výsledná hodnota je pre teba v súčasnom období bezpečná méta investovaného finančného BOHATSTVA KVALITY.

Hodnota kvality 240.000EUR = kompletný projekt o ktorom uvažuješ súčasne( pozemok, stavba/Y, úpravy okolia)


In case you are determined, here is a safe price that you can manage in life without any worries. *(in the case of a harmonious life arrangement)

V prípade, že si rozhodnutý/ tá , tu je bezpečná cena, ktorú v živote zvládneš bez obáv. *( v prípade harmonického nastavenia života) 


After this comparative key  A WEALTH OF QUALITY, give yourself 7 days to make a final decision (whether the given value still evokes constancy and certainty in you), if it is possible and you are currently ready to buy/invest.

Po tomto porovnávacom kľúči BOHATSTVA KVALITY si nechaj 7 dní k finálnemu rozhodnutiu( či stále daná hodnota v tebe vyvoláva stálosť a istotu), ak je to možné a si aktuálne nastavený/ ná ku kúpe/ investovaniu. 


Are you surprised at how it works and resonates with your current findings? Write us a feedback on whatsapp, a short message if it helped you + 00421 917 084 622. We believe so,  GOOD LUCK :)

Si prekvapený / ná ako to funguje a rezonuje s tvojim aktuálnym zistením? Napíš nám spätnú väzbu na whatsapp, krátku správu, či ti to pomohlo + 00421 917 084 622.

Veríme, že áno GOOD LUCK:)

JMP HOUSES & DESIGN BY YARMILA